W ramach działalności pozaprodukcyjnej oferujemy do gospodarczego wykorzystania:

–   mieszankę popiołowo-żużlową (z EC Bydgoszcz I) – tel. +48 52 372 85 01,

–   popioły lotne, mieszankę popiołowo-żużlową, żużle suche (z EC Bydgoszcz II)– tel. +48 52 372 85 98.

Usługi:

Oddział posiada własne laboratorium objęte systemem zarządzania, zgodnym z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 + Ap1:2007. Laboratorium posiada certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 1196.

Laboratorium świadczy akredytowane badania zgodnie z zakresem akredytacji nr AB 1196 m.in. w zakresie:

  • analiz chemicznych węgla kamiennego i biomasy stałej (zawartość wilgoci, zawartość popiołu, zawartość węgla całkowitego, zawartość wodoru całkowitego, zawartość siarki całkowitej, ciepło spalania) – tel. +48 52 372 85 65,
  • analiz chemicznych odpadów o kodzie: 10 01 01, 10 01 02, 10 01 80 (zawartość węgla całkowitego, zawartość wilgoci) – tel. +48 52 372 85 65,
  • analiz chemicznych ubocznych produktów spalania w postaci popiołów lotnych oraz żużla (zawartość węgla całkowitego, zawartość wilgoci) – tel. +48 52 372 85 65,
  • pobierania oraz analiz chemicznych wód i ścieków (pH, stężenie amonu amonowego, stężenie siarczanów, chlorków, OWO, zawiesiny ogólne) – tel. +48 52 372 88 64,
  • pomiarów emisji gazów odlotowych (stężenie pyłu, stężenie O2, SO2, CO, CO2, NOx) – tel. +48 52 372 88 64,
  • pomiarów powietrza atmosferycznego (pobieranie próbek oraz badanie stężenie pyłu zawieszonego PM-10) – tel. +48 52 372 88 64,
  • pomiarów hałasu pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych– tel. +48 52 372 88 64,
  • pomiarów promieniotwórczości naturalnej w odpadach paleniskowych o kodzie: 10 01 01,10 01 02, 10 01 80  – tel. +48 52 372 88 64,
  • pomiarów promieniotwórczości naturalnej w ubocznych produktach spalania w postaci popiołów lotnych oraz żużla – tel. +48 52 372 88 64.