Procesy technologiczne prowadzimy w taki sposób, aby zminimalizować negatywne oddziaływanie na przyrodę. Poszanowanie walorów środowiska naturalnego stanowi ważny aspekt naszej działalności.

Działania realizowane w ramach prowadzonych prac remontowo-inwestycyjnych oraz eksploatacji urządzeń produkcyjnych:

  • ochrona powietrza atmosferycznego poprzez dążenie do zmniejszenia emisji pyłów i emitowanych zanieczyszczeń gazowych: CO2, NOx, i SO2
  • racjonalne prowadzenie gospodarki wodno-ściekowej celem poprawy czystości odprowadzanych ścieków produkcyjnych i socjalno-bytowych,
  • ograniczenie ilości odpadów paleniskowych, pełne ich zagospodarowanie i bezpieczne użytkowanie miejsc magazynowania odpadów,
  • obniżanie natężenia hałasu od urządzeń produkcyjnych,
  • prowadzenie urządzeń produkcyjnych z zachowaniem optymalnych parametrów ruchowych przy wysokiej ich sprawności technicznej,
  • prowadzenie czynnej diagnostyki stanu urządzeń technologicznych,
  • rozszerzanie zakresu monitoringu zanieczyszczeń przez zakładową służbę ochrony środowiska.